Otorinolaringologia Infantil

Otorinolaringologia Pediàtrica Barcelona

El nostre servei d’otorinolaringologia manté una estreta col·laboració amb el servei de pediatria del nostre institut, compartint protocols mèdics i quirúrgics per oferir un tractament personalitzat per a cada nen, a més, aquest equip s’ha consolidat com un servei referent de pediatres de tot Catalunya.

  • Afonies i disfonies funcionals que en la majoria dels casos es resolen amb la intervenció del logopeda que col·labora amb el nostre servei.
  • Tractament logopèdic per trastorns de la parla, llenguatge i respiració bucal.
  • Diagnòstic i tractament de faringitis, amigdalitis, etc …

RONCOPATIA I APNEES
En el nostre centre, el diagnòstic i el tractament es realitza conjuntament amb una valoració interdisciplinària que inclou a més del nostre equip, els serveis dels especialistes del somni de la clínica Estivill. La roncopatia afecta el 10% de la població infantil mentre que la síndrome de l’apnea obstructiva del son (SAHS) es situa al voltant del 3%. La repercussió clínica pot reflectir-se en alteracions cardiovasculars, alteracions conductuals (dèficit d’atenció, hiperactivitat, agressivitat, irritabilitat), alteracions neurocognitives (memòria, intel·ligència global i alteracions en l’adquisició del llenguatge …).La causa més freqüent de l’obstrucció de la via aèria en el nen és la hipertròfia adenoamigdalar (factor inherent i molt freqüent en l’anatomia infantil).

El tractament d’elecció en nens és la cirurgia dirigida a solucionar la causa de l’obstrucció. Cirurgia que es realitza de manera fàcil i segura mitjançant noves tecnologies : cirurgia làser CO “, radiofreqüència … és una cirurgia de mitja hora aproximada, que consisteix en la reducció parcial de les amígdales & nbsp; i l’exèresi de les vegetacions (adenoidectomia), mitjançant els mètodes més punters es minimitzen tant el dolor com les complicacions intra i post quirúrgiques.

  • Realització d’audiometries i impedanciometrias, així com la possibilitat de programar audiometries infantils condicionades per a nens a partir dels 2 anys amb sospita de dèficit auditiu.
  • Estudi de neurofisiologia auditiva per screening Neonatal mitjançant Potencials de Tronc Cerebral i Potencials Evocats d’Estat Estable, aquest últim de recent aplicació, consisteix en un mètode innovador que permet l’estimació de l’audiometria detallada per freqüències, mitjançant un programari informàtic d’última generació.
  • Assessorament als pares en cas de necessitat d’audiòfons o cirurgies concretes.
  • L’otitis mitjana aguda (OMA) juntament amb l’otitis seromucosa (OSM) són durant la infància una de les patologies més freqüents. La majoria es resolen espontàniament, però un 6% d’aquestes requereixen de tractament quirúrgic mitjançant la col·locació de drenatges transtimpànics. Cirurgia ràpida i senzilla que resol eficaçment aquesta patologia.
  • El nostre servei també realitza cirurgies de mastoïditis, otitis cròniques, realització de timpanoplàsties, etc …
  • Cirurgia de l’audició mitjançant cirurgia convencional de estapedectomies, així com cirurgies més sofisticades mitjançant Dispositius Auditius Implantables, Implants coclears …