Avis Legal i condicions d'ús

Home » Avis Legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informar recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta website es “Agrupació Médica i Quirúrgica DTXEUS, S.L.”, amb domicili al C/ Sabino Arana, 5-19, Planta 1a, Despatx 1.4, 08028 de Barcelona, amb número de CIF: B-64782618, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 41.723, foli 139, fulla B-394672, inscripció 1a. Correu electrònic de contacte info@amiq.cat.

La informació continguda en www.amiq.cat constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix “Agrupació Mèdica i Quirúrgica DTXEUS, S.L.” (en endavant “Amiq”) agrupació dedicada al sector sanitari, especialment en les branques de al·lergologia i otorrino, entre altres serveis relacionats.

ACEPTACIÓ DELS CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la Web www.amiq.cat exigeix l’acceptació de les condicions d’ús, la seva política i avis legal que en cada moment es trobem vigent en aquesta Web sense necessitat de previ avis, a excepció de que es produeixin variacions substancials. El fet de navegar o utilitzar aquest suport, unit a la marcació dels check-ins en els diferents formularis, suposa l’acceptació inequívoca d’aquestes, quan es facilitin dades de contacte.

PROPIETAT INTELECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.amiq.cat estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual e industrial a favor de “Amiq”, i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Amiq” de conformitat amb el que disposa en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, única i exclusivament pot utilitzar el material que apareix en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats por “Amiq”.

“Amiq” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per la bona utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que corresponguin en el supòsit d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL

L’accés a la pàgina Web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “Amiq”. No obstant això, se comunica que, en el caso de que “Amiq” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme a l’establert en l’article 13 del Reglament Europeo 2016/679 de 27 de abril (RGPD), de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (Formularis de contacte o bé qualsevol sol·licitud de serveis).

Les Dades Personals que es recullen en els formularis de sol·licitud de informació de “Amiq” seran objecte de tractament mixta i s’incorporaran als corresponents tractaments, dels quals la titularitat correspon a “Amiq”.

La recollida i tractament mixta de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que si escau s'estableixi amb “Amiq”, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi contractar.

Aquesta part no assumeix cap responsabilitat per la falsedat de la informació facilitada i no renuncia, a les accions que pogués derivar aquesta acció.

“Amiq” ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. S'adoptaran les mesures d'índole tècniques i organitzatives que persegueixin aconseguir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d'accés al Sistema d'Informació per la sol·licitud d'un usuari autoritzat.

La Agrupació no realitza cessions en l'actualitat amb les seves dades. Si escau, qualsevol possible cessió estarà emparada en l'obligat compliment de la legislació o bé en el seu consentiment explícit.

En la política de privadesa, document que complementa el present, es det allen els tractaments i finalitats de les dades que Vostè ens pugui facilitar.

COOKIES

Les cookies son petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporciona informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal. L’ús de cokkies en la Web “Amiq” es limita única i exclusivament a efectes de funcionament, seguretat i estadístics. Les cookies que fem servir no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin en el seu ordinador d’altres pàgines Web. Si vol pot configurar el seu navegador per a que l’avisi en pantalla que va ha rebre una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebrà aquestes cookies, això no impedirà que es poguí accedir a la informació de la pàgina www.amiq.cat. (El contingut de cookies ho trobarà en Política de cookies).

REGISTRE I CONTRASENYES D’ACCÉS

“Amiq” proporciona la possibilitat de registrar-se als seus clients, complimentant un formulari, on s’ha de facilitar, nom complert, email i una contrasenya d'accés, la qual és
única, personal i intransferible, sent condició necessària per accedir a determinats serveis inclosos a la Web.

L'usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la seva contrasenya, podent sol·licitar la seva modificació en cas de pèrdua, coneixement per altres persones o qualsevol altra circumstància que impedeixi o dificulti el normal funcionament del seu accés.

“Amiq” es reserva el dret a anul·lar discrecionalment la contrasenya d'accés d'algun usuari quan concorrin circumstàncies de les quals es presumeixin utilitzacions il·lícites.

L'usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es derivin de l'ús dels diferents serveis als quals s'accedeix amb clau d'accés o per la utilització que d'ells realitzin terceres persones accedint amb la contrasenya de l'usuari.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

“Amiq” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, “Amiq” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de “Amiq” conté enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d'interès per als usuaris. “Amiq” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privadesa adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

“Amiq” no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés a la Web www.amiq.cat i/o en l'ús de les informacions contingudes en ella.

“Amiq” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan concorrin alguna dels circumstàncies descrites.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos a la Web www.amiq.cat.

POLITICA DE PRIVADESA

Les Dades de Caràcter Personal recaptades mitjançant els diferents formularis de les Web estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privadesa.

RESERVA

“Amiq” es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu Web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l'accessibilitat a la Web per raons d'eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.
“Amiq” es reserva el dret a incloure o retirar total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d'interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d'utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.