Política de Privacitat

Home » Política de Privacitat

A Agrupació Médica i Quirurgica CTXEUS, S.L. treballem per garantir la privacitat en el
tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar-los clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra Corporació:

Responsable del tractament

El interessat que faciliti a Agrupació Médica i Quirurgica CTXEUS, S.L. les seves dades de caràcter personal a través de la nostra web o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat de que el tractament de les seves dades esta realitzat per:

 • Agrupació Médica i Quirurgica CTXEUS, S.L.
 • CIF B-64782618
 • Domicili social en carrer Sabino de Arana, 5-19, planta 1a, Despatx 1.4., 08028 Barcelona.
 • Telèfon: 93 546 01 33
 • Correo electrònic: info@amiq.cat

Delegat de Protecció de Dades

Tanmateix els informem que disposem d’un Delegat de Protecció de Dades (DPD) que vela pel compliment de la normativa de protecció de dades i les dades de contacte del nostre DPD son:

Correu electrònic: szamora@icab.cat

Finalitats del tractament de dades

EnAgrupacióMédicaiQuirurgicaCTXEUS,S.L. eltractamentdedadesesrealitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel que ens les faciliti:

 1. Contactar amb el remitent de la informació, per donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.
 2. Gestionar, en el seu cas, la contractació dels serveis sol·licitats pel USUARI, la seva facturació i cobrament.
 3. Gestionar les cessions, en el seu cas, descrites en el formularia Mútues, Dexeus, o altres col·laboradors descrits en la fulla de consentiment.
 4. Gestionar, en el seu cas, el procés de registre del USUARI en la nostra Web.
 5. Gestionar les peticions de cita prèvia, ja sigui ordinària o urgent, amb els
  nostres professional, ja sigui otorrins o al·lergòlegs.
 6. Totes les finalitats es limiten i relacionen amb el objectiu principal de la Agrupació que es la prestació de serveis mèdics per als nostres pacients en les diferents rames de la medicina, com son principalment, la al·lergologia i otorrinos, les proves diagnostiques necessàries per al servei principal i altres relacionades.

Procedència de dades

La procedència es del propi interessat o del seu tutor o progenitors. Les dades tractades son de nivell bàsic amb caràcter general. També podran ser dades de salut depenent de la sol·licitud.

Duració del tractament de dades

 • Les dades per la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps que el servei estigui vigent. Una vegada finalitzada l’esmentada relació, en el seu cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del servei.
 • Los dades per la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini màxim d’un any o bé terminis estadístics e històrics.
 • En defecte de terminis concrets, mentre persisteixi la relació entre l’Agrupació i el pacient.

Legitimació pel tractament de dades

 • La base legal pel tractament de les seves dades de les finalitats anteriors, es l’execució de la prestació del servei corresponent o contracte de
  serveis.
 • Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu de les partes, ja sigui per la vigència del contracte o pel consentiment. Per altra banda, les dades romandran en la Agrupació en compliment de normatives obligatòries genèriques i sectorials sanitàries i fins que es superin els períodes de prescripció.
 • La prestació del consentiment inequívoc.
  No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se als tractaments de les seves
  dades, per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

Comunicació de les seves dades

Les dades seran comunicades a les següents entitats:

 • Als nostres col·laboradors necessaris per l’execució dels servei sol·licitat.
 • Als nostres col·laboradors habituals motivat per la sol·licitud de serveis que no prestem directament, però que recomanem per la seva experiència i professionalitat
 • Concretament es podran cedir o comunicar les seves dades dades en els
  següents supòsits: 1) Grup Hospitalari Quiron Salut, en el seu cas de operació quirúrgica, 2) Otosurgery, S.L. per l’ús de material quirúrgic, 3) a la seva Companyia de Assegurançes per la facturació dels serveis prestats i l’obtenció de l’autorització del servei i 4) GAES en el supòsit d’ implants i audicions.
 • A les entitats financeres on es tramita la gestió de cobraments i
  pagaments.
 • A les Administracions públiques competents, en els supòsits previstos en la Llei i per finalitats en aquesta definides.

Els seus drets

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

 • Els clients o pacients poden exercir el dret d’accés, rectificació, oposició o supressió en l’adreça que consta en la informació per capa (establiment o bé per email o bé en l’adreça del inici de l’escrit), com també a través de la nostra web. També informem als possibles afectats que tenen dret a sol·licitar el dret a la portabilitat de les seves dades, en el seu cas, i a la limitació del tractament que es realitzi quan la finalitat ja no existeix o a la oposició específica a un tractament específic.
 • El interessat o afectat pel tractament, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • Per finalitzar, el client o usuari afectat, té dret a dirigir-se a la Agencia de Protecció de Dades o altra autoritat de control competent, entitat que gestiona qualsevol aspecte relacionat amb l’aplicació de la normativa de protecció de dades i on l’usuari pot denunciar o defensar els seus interessos en el supòsit que ho consideri escaient, la web es www.aepd.es.

Transferències Internacionals

Les seves dades no es transmeten fora de la Unió Europea, en el seu cas, seria necessari sol·licitar el seu consentiment exprés.

Dades de tercers

Si ens faciliten dades de tercers, assumeixen la responsabilitat de informar-los
prèviament de tot el previst en l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establerta en l’esmentat precepte.

Actualització de les dades

En el supòsit de produir-se alguna modificació de les seves dades o si detecta que alguna dada es errònia, li preguem ens ho comuniqui per procedir a la seva actualització, amb la finalitat de mantenir les seves correctes.
Actualizada el 23 de enero de 2021